ENCONTRO DAS EMBAIXATRIZES AFRICANAS E A SRA. AKIE ABE